Свободата днес и тук 24 Април 2024  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

Харта на Демократична Алтернатива* - за Нов Демократичен Проект

« назад   коментари   Изпечатай   Изпрати на приятел   
Борис Танушев

Ние, инициаторите и учредителите на Демократична Алтернатива, потвърждаваме привързаността си към демократичните начала, а именно: свободата, равенството, отговорността и справедливостта, като водещи демократични ценности, върху които трябва да стъпва съвременното цивилизовано общество. Призвано да осигури свобода за изява на членовете си при равнопоставеност на възможностите им и справедливост при оценка на действията им, то се изгражда върху отговорността на всеки един от тях, която се изразява преди всичко в етичното му и дължимо поведение спрямо останалите.  Обществото се изгражда от индивиди но се структурира от институции, основополагащата, от които, е семейството, което, действащо на принципа на субсидиарността, се явява изключителният отговорник за образованието и възпитанието на подрастващите и основен защитник на техните права. Членовете на гражданското общество, както и в миналото, продължават да са обединени от чувството за принадлежност към отечеството, което обаче, във всеобщия процес на глобализация, вече не е извор на националистически настроения а израз на отстояването на идентичност. Плурализмът на съвремието, в който вярващи, агностици и атеисти споделят всеобщи демократични ценности, предполага секуларност на обществото следващо в социалното си общуване не теософичните норми, въпреки наследеното богатство на юдео-християнските традиции, а императивите на морала.   Държавата е само един инструмент на обществото. Във всяко свое действие тя трябва да зачита конституционните свободи и демократичната отчетност. Прилагането на тези принципи изисква хармоничен баланс между основните елементи на гражданското общество:
 
Демократичен режим зачитащ разделението на властите при задължителна и за трите вида ограничена мандатност, изборност отдолу и наказателна отговорност за длъжностните лица, който ще осигурява върховенството на закона при спазването на равни права и възможности между мъжете и жените. Свобода на словото, разпространението му и достъпът до информация, на сдруженията и изповеданията, на избора на образование и културна идентичност, насърчаващ частната собственост, предприемачеството и заетостта, защитаващ личната неприкосновеност и имущество, опазващ природните дадености;  Пазарна икономика освободена от монополен диктат и бюрократични спънки, стимулираща свободното движение на капитали, стоки, услуги и работна сила, насърчаваща иновациите, гъвкавостта и съобразяването с околната среда, в която намесата на държавата е минимална, свеждайки се основно до контролни а не регулаторни функции;  Международно сътрудничество в рамките на международното право изразяващо се чрез участие в глобални, регионални или стратегически съюзи, организации и проекти в интерес на икономическия просперитет, на демократичното развитие, зачитането на индивидуалните, малцинствените и етническите права, на екологичното равновесие.
За да възвърнем оптимизма на българите, увереността им в бъдещето и мястото по достойнство на суверенната им родина в семейството на демократичните народи, за да изградим свят, в който децата ни ще се развиват щастливи, ние трябва да направим възможен този нов модел на обществото.

Промяната, към която призоваваме, ние наричаме Демократична Алтернатива – алтернатива на досегашната фалшификация наречена „преход” представляващ всъщност подмяна на изконните демократични ценности – за едно общество основано на свободния избор на всеки, в името на просперитета на всички. Ние не искаме повече общество завладяно от партократи, олигарси, мутри, бивши десари, фашизирани елементи и участници в „пети” колони подчинени на корпоратистки и догматични интереси. Искаме общество, където хората да могат да се организират свободно, да отстояват избора си и да поемат отговорност за него. Изтощено и обезверено от безкрайните грешки, подменени приоритети, отявлено облагодетелствуване и фалшива солидарност, наложени от една централизирана и корумпирана държава, гражданското общество трябва да си възвърне инициативата във всички области. Нашите ценности са вечни, те са тези на демокрацията, свободата, индивидуална отговорност и равенство пред институциите. За едно справедливо и етично общество, отхвърляйки крайните проявления на утилитаризма и консерватизма, на формите на тоталитаризъм.
 
Ние ще се стремим всички привърженици на демокрацията да се обединят за общи политически действия. Нека общата ни философия да бъде тази на свободата и индивидуалното развитие. За едно различно бъдеще, което ние самите ще изградим и за чийто просперитет основен гарант ще са нашата воля, умения и общите ни действия.
 
Общи положения на програмните приоритети
Цялостна реформа на държавата: Разделението на властите трябва да бъде ефективно, като законодателната власт реално да контролира изпълнителната. Правосъдието да е независимо но не и безотчетно и безотговорно пред закона и избирателите. Държавната администрация трябва да се постави под контрол включително и под обществен. Строго разграничение между обществените и частните интереси. Недирижирано от властта представителство в държавните институции на граждански и професионални съюзи, асоциации и организации. Оттегляне на държавата от регулаторните и преразпределителните функции в икономиката. Свободно общество: Демокрацията си заслужава дотолкова доколкото осигурява свободата на всеки гражданин да изгради по свое усмотрение живота си и възможността да устоява взетите за това решения.Грижа на законодателя е да разширява колкото е възможно повече обхватът на тази свобода, включваща в себе си, както индивидуалните, така и колективните й измерения. Ние искаме свободата на мисълта и словото, на всичките видове медии, да не са предмет на държавен контрол или цензура.Ние сме за свободен избор в образованието, здравеопазването, пенсиониране или застраховането.
Ние вярваме в добродетелите на договора и на сдружението, в организацията на работата съобразяваща се с индивидуалния избор и инициатива, в свободната обмяна на опит. Успехът на всеки един, трябва да се изгражда върху удоволетвореността на другите от дейността му.Равнопоставеността на възможностите или премахването на бедността не могат да бъдат декретирани, но един учебен или професионален неуспех, не трябва да водят до изключване от напредък в социалния статус. Затова ние сме за общество, което отхвърля трайното отхвърляне, приема риска и предлага на неуспелите нови шансове за изява.
Правосъдие:
Едно демократично общество е немислимо без равнопоставеност на правата. Ето защо правосъдието трябва да е свободно от политически, корпоративни и лобистки интереси подчиняващи общността в името на групови или лични облаги и привилегии.Корпусът на магистратите, който е равнопоставен на законодателната и изпълнителна власт, без обаче да е издържал като тях изпита на урните, трябва да се подложи при структурирането си на народния вот и да приеме да бъде контролиран от избирателите си, след като от него се очаква да бъде върховен гарант срещу възможността за ограничаване на техните права и свободи.Приеманите законите, за да бъдат прилагани адекватно, трябва да бъдат написани разбираемо и прецизно и тяхната ефективност периодично да бъде преценявана. Трябва да се гарантира еднаква сигурност за всички в строго съответствие с презумпцията за невинност.Защото не може да има истински процес без право на обжалване, единствената гаранция срещу произвола в правораздаването, изискването за безотказно и безплатно преразглеждане на съдебните или административните актове и процедури, както и изпълнението на заявките за контраекспертизи, на всички нива, трябва да е водещ критерии за справедливост при крайната оценка на делата.Тъй като неприкосновеността на физическия интегритет на индивида и частната му собственост са негово основно право, то не може да бъде ограничавано без възмездни последствия.  Всеки трябва да може да запази контрола над живота си и да се радва на плодовете на своя труд. Икономика:Само динамичната икономика създава възможности съживяващи пазара на труда. Само проспериращата икономика е в основата на социалното благоденствие. За да създадем работеща икономика ние искаме да се насърчи икономическата инициатива, да се сложи край на монополите, на източващите предприятията посредници на входовете и изходите им, на унищожаващите конкуренцията държавни протекции и на подмяната на публичните търгове, на прането на пари и купуването на влияние чрез т.н. консултанти и бордове на директори излъчени от редиците на силните на деня политици. Искаме консолидация на публичните финанси, трансформирана данъчната система съответстваща на реформираната и редуцирана роля на държавата, правна и фискална среда благоприятстваща вътрешния и международния обмен и инвестиции.Рязко да се намалят бюрократичните формалности и да се ограничат разрешителните режими, да се въведе електронна обработка на документите и циркулиране на информацията.В държавния сектор да се създаде към всяко министерство банка за потенциални кадри, в която без ограничение да попадат всички желаещи отговарящи на условията за образователен ценз. Държавните служители да бъдат съкращавани или губят работата си при същите условия, както заетите в частния сектор, като им се осигурява възможност за преквалификация и започване на собствен бизнес.Искаме активно и атрактивно общество оползотворяващо ресурсите и талантите на всеки, привлекателно, както за реализиращите се в страната, така и за сънародниците ни в чужбина.

* избраното име за проекта „Демократична Алтернатива” е само примерно название

Нямам никаква представа какъв е този проект, не познавам и неговия автор. Получих този текст като отговор към своя пореден и последен опит да предизвикам дискусия по повод необходимостта да бъде създадена нова политическа структура, която да покрие създадения вакуум в дясното политическо пространство – за да не се повтори за пореден път вариантът с доминирана от БСП коалиция с размита политическа отговорност. Предлагам го на вашето внимание.

 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional