Свободата днес и тук 28 Март 2023  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

Алексей Петров и „Лев Инс” в едно писмо

« назад   Изпечатай   Изпрати на приятел   
frognews.bg

Алексей Петров пред микрофони
Този текст получихме на електронната поща. Подател е prokuratura1@abv.bg. Текстът се отнася до обвиняемия по делото „Октопод” Алексей Петров и отношенията му със застрахователната компания „Лев Инс”.
Текстът няма автор, но както и онзи сигнал за подслушванията, който получи лидерът на БСП Сергей Станишев преди изборите, съдържа много фактология и детайли. Това навежда на мисълта, че е писан от хора, запознати с материята, което прави изнесената информация по някакъв автентична. Поне така изглежда. Любопитно е също, че основният текст е на английски език, след което е преведен на български. Най-отгоре е изписано името на Американската агенция за национална сигурност. Дали този документ е от агенцията е трудно да се каже. 
Всъщност всеки сам може да прецени доколко сериозен е въпросният сигнал като го прочете.  Публикуваме го едно към едно.

 

National Security Agency/Central Security Service, NSA/CSS


Алексей Петров /АП/ е собственик на Лев Инс

On November 20, 1998 ”) shareholders holding 50% each in ZK “Levski Spartak” (now “Lev Ins) are:

На 20 Ноември, 1998 (когато променя собствеността, за да запази лиценза си) акционери на ЗК Левски Спартак (сега Лев Инс) са:

1/Meir Haim Ovadia

BG ID 166425170

BG passport 4512036610, 12. 11. 04

Israeli passport 9002622 26.12.96, Tell Aviv

Represents 
Представлява MEIR CLASIC FURNITURE LTD Меир Класически Мебели

Reg No 511889651 регистрационен номер

10 Rozhansky Street, New Ind.Zone

75706 Rishon Lezion, Israel

phone: +972 3 961 7576

www.nicoletti.co.il

Meir Ovadia was investigated by BG authorities for money laundering in 2001 (related to Bulbank fraudulent transactions). Charges were dropped by prosecutor Tzeko Yordanov, most probably under chief prosecutor Filchev’s instructions.

Меир Овадиа беше разследван от БГ власти за пране на пари през 2001 (във връзка с измама в Булбанк). Разследването е прекратено от прокурора Цеко Йорданов, най-вероятно по инструкции на Филчев.

Meir Ovadia and his son Rafi Ovadia are currently facing a draft indictment for theft and fraud, filed by the Tel Aviv District Attorney Dec 2008. The indictment says the Ovadias fraudulently borrowed money from Bank Leumi by taking advantage of the elder Ovadia’s friendship with Menachem Friedman, CEO of Bank Leumi UK, to obtain loans based only on asset statements. Friedman approved the loans while “turning a blind eye to the validity of the details provided or the ability or intention to repay the loans. In some cases Friedman was even aware of the false premises”, the draft indictment states.

Меир Овадия и синът му Рафи Овадия имат обвинение (информация към 2010 година) от прокурора на Тел Авив с дата Декември 2008. Обвинението твърди, че двамата са получили по измамен начин заем от банка Леуми. Овадия баща се възползва от приятелството си с изпълнителния директор на английскиа клон на банката – Менахем Фридман и получава заеми единствено на база списък с изброени активи (като обезпечение). Фридман одобрява земите, като си “затваря очите за валидността на обезпечението, както и за способността и намерението на длъжника да изплати заемите. В някои случаи дори Фридман е бил наясно, че твърденията на кредитополучателя са неверни”, се казва в обвинението.

2/ Yakov Weininger (does not speak Bulgarian)

Яков Вейнингер, не говори БГ

Israeli ID 41775859

Israeli passport 10903636 , 27.12.2004, Rishon Le Zion, valid until 26.12.2014

Represents YAAD PIRZUL (1984) LTD, reg No 511029340 (furniture business)

Представлява Ияд Пирзул, мебелен бизнес

27 Kibbutz Galuyot Str, Tell Aviv 66078

phone: +972 3 683 5233

www.pirzul.co.il

It is evident, that both Meir Ovadia and Yakov Weininger are acting as nominees for Alexei Petrov / Iva Pavlova, who are the real owners of the shares in “Lev Ins”.

Очевидно е, че двамата господа Мейр Овадия и Яков Вейнингер са подставени лица на Алексей Петров / Ива Павлова, които са реалните собственици на акциите на Лев Инс.

Meir Ovadia has issued a general power of attorney to Iva Pavlova, where she has full rights over his shares, including the right to sell them at her discretion.

Меир Овадия е издал ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО на Ива Павлова, в което се описват нейните пълни права варху акциите, включително правото да ги продава по нейно усмотрение.

Ms. Pavlova has in turn authorized Blagoi Kolev (4603236302), a professor at the UNSS, to represent the shareholder at the shareholders meetings.

Павлова от своя страна упълномощава Благой Колев (ЕГН 4603236302), професор в УНСС, да представлява акционерите на акционерните събрания.

Yakov Weininger has issued a general power of attorney to Tanya Naydenova Moncheva-Pamukchieva (6811156295), who in turn has given a general power of attorney to Iva Pavlova.

Яков Вейнингер издава ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО на Таня Найденова Мончева – Памукчиева ЕГН 6811156295, която от своя страна издава генерално пълномощно на Ива Павлова.

Contrary to that, a real shareholder always issues only specific powers of attorney with a concrete purpose and limited span and with short validity period. For reference, pls see the powers of attorney issued by Julius Baer (now Artio) to ING (their custodian in BG) related to representation at the shareholders meetings of “Lev Ins”.

В реалния бизнес свят, действителен акционер винаги дава само специфични пълномощия с конкретна цел и ограничени обхват и срок на валидност. Например, Юлиус Баер (който придоби 10% от Лев Инс) упълномощава ING банка (техен доверител в БГ) само да ги представлява на общото събрание на Лев Инс и с подробни инструкции как да гласува по всяка точка от дневния ред.

2007 shares transaction:

Продажба на акции на Лев Инс през 2007 година

1,224,550 shares of “Lev Ins: sold to Julius Baer International Equity Fund (Fund number 01T1) registered in the Commonwealth of Massachusetts under number T00393123 with registered address 330 Madison Avenue, New York 10017, USA, for the total consideration of USD 22,594, 945.

1,224,550 акции (10% от капитала) на Лев инс се продават на Julius Baer International Equity Fund , регистриран в Масачузетс САЩ, на цена 22, 594,945.00 щатски долара.

The seller of the shares (directly or indirectly) was YAAD PIRZUL (1984) LTD. Check with BG authorities, or with buyer AND seller, where the money was paid – strong evidence that it all went to a swiss bank account, related to Marcel Moos, with beneficiary Alexej Petrov / Iva Pavlova.

Продавач на акциите (директно или индиректно) е Ияд Пирзул. Да се провери с БГ власти, или с продавача И купувача, къде са платени парите (22 милиона долара). Има сериозни доказателства, че парите са платени в сметка в швейцарска банка. Сметката се свързва с лицето Марсел Мос, но действителни собсвеници са Петров и павлова.

Julius Baer International Equity Fund was renamed and is now Artio International Equity Fund.

Julius Baer International Equity Fund беше преименуван и сега се нарича Artio International Equity Fund. Преименуването няма нищо общо със сделката Лев Инс, тя е почти без значение за фонда. Фондът е огромен (стотици милиарди), търгува се на борсата в Ню Йорк, регулиран в САЩ, поради което можеда се получи всяка информация за дейността му от американските власти.

Фондът се представлява от фирмата на Каролев в БГ.


Към 2010 година:

Pela

Пела

34.9% of “Lev Ins” shares are owned by “Lev Corporation”, which is 38.9% owned by “Pela” (reg No 820178630), which is 100% owned by Iva Pavlova, AP’s girlfriend.

34.9% от акциите на Лев инс са собственост на Лев Корпорация, която е 38.9% собственост на Пела, която е собственост на Ива Павлова, приятелката на АП

History of “Pela”

История на Пела

1/ Established 28.06.1994 under the name “Tetiva” OOD, owners are Alexei Petrov (6204233061) with 80% and Ico Vasilev (5307223069) with 20%;

Създадена на 28.06.1994 с име Тетива ООД, собственици АП 80% и Иво Василев ЕГН 5307223069 с 20%

2/ February 9, 1998 “Tetiva” ‘s name is changed to “Pela” and the sole owner is Alexei Petrov;

9 Февруари, 1998 името Тетива е сменено на Пела с едноличен собственик АП

3/ July 7, 1998 A.P. sells “Pela” to Valeri Valchev (6304103040);

7 Юли, 1998 АП продава Пела на Валери Вълчев ЕГН 6304103040

4/ May 14, 1999 Valeri Valchev sells “Pela” to Marcel Moos (Swiss citizen)

14 Май, 1999 Валери Вълчев продава Пела на Марсел Мос (Швейцареца)

5/ Iva Pavlova buys “Pela” on April 14, 2008 from Marcel Moos for BGN 60,000. At the time of purchase “Pela” has BGN 26,000,000 net assets.

14 Април, 2008 Ива Павлова купува Пела от Марсел Мос за 60,000 лева. Към момента на покупката Пела има нетни активи (т.е. след приспадане на пасивите) от 26 милиона лева. Т.е Павлова купува 26 милиона лева за 60,000 лева.

There is strong evidence, that Marcel Moos is AP’s nominee, and AP’s was the beneficial owner of “Pela” until April 14, 2008 when his girlfriend officially steps in as owner.

Има сериозни основания да се смята, че Марсел Мос е номиниран от АП да се представя за собственик на Пела до 14 Април 2008, когато официално Павлова е номинирана за собственик.

ВЪПРОС: ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА НЕ РАЗСЛЕДВА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ?


 

Това е. Всеки може сам да прецени. 


П.П. Честно казано името на Алексей Петров доста се изтърка през последните години. Той бе арестуван в акция „Октопод” и след време се превърна в главен обвиняем в процес със същото име. Делото продължава вече две години на приливи и отливи. Десетки свидетели разказаха потресаващи неща за рекет, изнудване и шантаж от страна на Петров и негови приближени към тях, с цел да бъде присвоен бизнесът им. Свидетелски показания уличиха Петров в поръчка на убийства на бизнесмени и политици. Засега тези сведения предизвикват единствено медиен шум, но от страна на прокуратурата не се предприемат действия за разследването им, за да се установи със сигурност дали наистина Петров е поръчвал физическото ликвидиране на хора. В същото време Петров и други от обвиняемите заболяха по няколко пъти, лекуваха се, възстановяваха се, рехабилитираха се и пр. Петров се изкара и политическа жертва, участва също в предизборната кампания като кандидат за президент. Всичко това додея силно на читатели и зрители.

Истина е обаче, че никой в съда до момента не говори за икономическите престъпления на „Октопода”, които бяха силно афиширани в началото от тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов. В един момент предишното управление сякаш загуби интерес от развоя на делото. Защо – не е ясно. Заговори се за тайни договорки на Петров с властта, за някакви милиони, които уж бил дал на ГЕРБ и пр. Засега това са само слухове. Петров обаче не губи кураж и преди дни заяви пред журналисти, че ще се връща на работа в ДАНС, където бе съветник до есента на 2009 г. Похвали също така новия главен прокурор Сотир Цацаров, а обвинителите по „Октопода” нарече необразовани. Продължава да се изказва по всичко: от лихви и банки – до отвличания и граждански протести. Байгън...

Горният текст, изпратен до някои медии, показва тясната връзка на А.П. със застрахователната компания „Лев Инс”, ако разбира се, изнесените данни са верни. Това е доста интересно, тъй като А.П. упорито отрича да има каквото й да било общо с компанията. Ако допуснем хипотетично, че все пак е свързан, то това дава обяснение за финансовия ресурс, на който се радва подсъдимия. Странно е защо съответните институции у нас не са направили тези взаимовръзки, описани така вещо в това послание. Дали Петров не е имал силен покровител в редиците на предишното управление? Дали самото дело не се води само по първоначалните обвинения, за да се хвърля прах в очите на партньорските служби, а всъщност се прикрива нещо много по-голямо? Можем само да гадаем. Възможно е също изпратеният текст да е неточен и тенденциозен. Не е лошо някой да каже, дали е така.

Едгар Хувър е казал още преди години: „Финансите са сърцето на мафията. Прекъснеш ли паричния й поток, тя получава инфаркт и умира”. На Хувър може да се вярва, все пак е ръководил ФБР над 40 години...


 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional