Свободата днес и тук 21 Февруари 2024  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

Сметната палата: Пътната агенция е правила фиктивни търгове

« назад   коментари   Изпечатай   Изпрати на приятел   
Лили Грацинска

Фиктивно проведени търгове, удължаване на договорите с пътните фирми и увеличаване стойността на поръчките заради допълнително възложени работи от агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Това са само част от констатациите на Сметната палата, която направи одит за дейността на АПИ за времето от 1 януари 2007 г. до 30 юни 2009 г. Одитът беше възложен от парламента.

Част от строителните обекти са спирани за продължително  време поради липса на финансиране, без да са прекратени договорите, установиха одиторите. Те предупреждават, че това поставя под съмнение както качеството на вече изпълненото, така и довършването и експлоатацията на обектите.   Възниква и риск от нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В някои случаи за изпълнението на един и същи работи са сключвани няколко договора. Не е предприемано нищо и  срещу недобросъвестните изпълнители.

Сред дадените на прокуратурата са обществените поръчки за ремонта на моста при Бяла, на който стана тежка катастрофа в края на 2006 г., търг по "Транзитни пътища ІV", поръчки, възлагани от областните пътни управления.

10 млн. лв. неусвоени аванси от пътните фирми

Близо 10 млн. лв. , раздадени авансово на пътните фирми, които не свършили работата си в срок, е трябвало да си прибере агенцията към 30 юни 2009 г., констатират одиторите. В доклада е посочено, че "предоставените аванси не се усвояват през продължителен период от време, в който сроковете, предвидени в подписаните договори, изтичат без предприети управленски и правни действия за възстановяването на авансите или за усвояването им, като по този начин с предоставените бюджетни средства се финансират контрагентите на агенцията". Към 31 декември 2008 г. размерът на осчетоводените аванси с изтекъл срок за усвояване е 7.5 млн. лв., а към 30 юни 2009 г. е 9.7 млн. лв. В одита на Сметната палата не е посочено кой е отговорен за това нарушение, но за случая е сезиран главният прокурор.

Ремонтът моста над Бяла възложен незаконно
Според одита на Сметната палата изборът на изпълнител на ремонта на моста на Бяла и за строителен надзор са били предварително ясни. Те са избрани чрез  договаряне без обявление заради лошото състояние на пътя Русе - Велико Търново и множеството катастрофи, мотивират се от пътната агенция. В края на 2006 г. автобус, пълен с пътници, падна от моста, след като беше засечен от камион, и загинаха 18 души.

"Изборът на двете процедури на договаряне без обявление е незаконосъобразен, защото не са възникнали предпоставките, посочени в разпоредбата на чл.90, ал.1 т.4 от ЗОП", пише в доклада на Сметната палата. В него е посочено, че е поканено чуждо юридическо лице, с което се водят и преговорите, като са съставени три протокола. Единият от тях е с подправена дата 10 май 2007 г., защото в текста има корекция в датата, нанесена на ръка, констатират одиторите. Видно и от съдържанието в протокола се коментират факти от следващата дата - 11 май 2007 г. Въпреки че преговорите са водени с чужда фирма, в информацията за сключен договор, предоставена в Агенцията за обществените поръчки, е посочено гражданско дружество със същото наименование, пише в доклада. "В досието не е приложен договорът за гражданското дружество, не са ясни субектите, които участват в него и от кого се представлява дружеството", посочват одиторите.

"В нарушение на чл.41, ал.2 от ЗОП възложителят е сключил договор със субект, който е различен от участника, определен с решението за изпълнител на обществената поръчки. Като се има предвид, че процедурата за договаряне е неоснователно избрана и срокът за изпълнение съвпада с датата на сключване на договора, възникват съмнения, че изпълнителят е бил избран от възложителя преди провеждането на процедурата и предметът на договора е бил предварително изпълнен", пише в доклада на Сметната палата, без да е посочено името на фирмата.

Според регистъра на обществените поръчки договорът за реконструкцията на моста е сключен с ДЗЗД "СО.КО.ДЖЕН" на 31 май 2007 г. Стойността му е 1.26 млн. евро без ДДС, като срокът за изпълнение е 6 месеца. Според ДАКСИ дружеството е собственост на италианската СО.КО.ДЖЕН и българското й дружество. Управител е Грационо Кровети. Ремонтът беше приключен в срок с акт 15, казаха от фирмата за "Дневник". Според тях ангажимент на пътната агенция е да издаде т.нар. акт 16 за въвеждането в експлоатация на съоръжението. От италианската компания уточниха още, че по основния договор сумите им са изплатени, но досега не са получили нищо за допълнително възложените работи.

Фиктивни търгове
Поради непредвидени обстоятелства пътната агенция отново се възползва от правото си да проведе процедура по договаряне без обявление за обходния път на Силистра. Договорът с ГД "Дръстър" е сключен на 5 декември 2007 г., а на следващия ден фирмата представя фактура за плащане на повече от половината от общата стойност на поръчката. Това според одиторите показва, че е "допуснато изпълнение на определени строително-монтажни работи преди сключването на договора и фиктивното провеждане на процедура за договаряне". Стойността на договора с ГД "Дръстър" е била за над 1.5 млн. лв. без ДДС, показва справка в регистъра на обществените поръчки. Според ДАКСИ дружеството е регистрирано по Закона за задълженията и договорите и е собственост на фирмите "Пътинженерингстрой-Т", хасковската "АБ" и "Стройпроект". Сметната палата е предала този случай на главния прокурор.

Областното пътно управление в Плевен отново чрез договаряне без обявление в началото на 2008 г. е сключило договор за снегопочистване с фирма, която не е била поканена в процедурата. Документите, които се изискват от възложителя при представяне на офертата, са дадени от кандидата на 21 януари 2008 г., след като договарянето е приключило и договорът е сключен на 4 януари 2008 г., констатират одиторите. Затова одиторите правят извод, че и това договаряне е било формално, а протоколът е с невярно съдържание. Случаят е предаден на главния прокурор.

Три договора с една и съща фирма за път, който все още не е готов

Областното пътно управление в Разград пък сключва  три договора с една и съща фирма "Пътно строителство" - Разград, за допълнителни строително-монтажни работи в участъка от пътя Русе - Тетово - Беловец - Кубрат, констатират одиторите. Договорът е сключен на 7 януари 2008 г. Срокът за изпълнение е 24 месеца и трябва да приключи на 7 януари 2010 г. Стойността му е 1.338 млн. лв. До 30 юни строителството не е започнало, а обектът не е включен в инвестиционната програма на ОПУ - Разград, за миналата година. Такъв договор е сключван със същия изпълнител и през 2006 г.  и през 2000 г. Най-старият е на стойност 2.565 млн. лв. без ДДС със срок за изпълнение 18 месеца и осигурено финансиране, като изпълнителят е получил аванс от 461 795 лв. Към 30 юни 2009 г. размерът на неусвоения аванс е 46 492 лв. 

Въпреки че договорът не е изцяло изпълнен, през октомври 2007 г. на изпълнителя е възстановена гаранцията от 10 565 лв. В писмени обяснения директорът на ОПУ - Разград, прави извода, че след като е възстановена гаранцията за изпълнение, договорните отношения са прекратени. В ОПУ - Разград,  липсва информация за прекратяването му, а обектът не е завършен. В същото време АПИ не е направила нищо, за да си възстанови неоползотворения аванс.
 
"За ремонта на един и същ пътен участък са сключени три договора. Изпълнителят по трите договора е един и същ, като на практика по всеки от следващите договори е възлагано строителство, неизпълнено по предишния. Към момента на одита изграждането на пътния участък не е осъществено и това е установено при проверка на място", пише в доклада на Сметната палата. Случаят е предаден на прокуратурата.

Цесията "Средногорци"
Оказва се, че и при пътните ремонти може да се сключват цесии, от които естествено потърпевша е държавата. Такъв е случаят със Средногорци, но от доклада на Сметната палата не става ясно коя е облагодетелствалата се фирма. През септември 2003 г. компанията получава в аванс 40% от стойността на договора - 947 834 лв. за "експериментални ремонтни дейности". Срокът за изпълнение  е удължен с два анекса, вторият от които е три месеца след като е изтекъл първият анекс. Четири години по-късно е сключен договор за цесия - на 2 март 2007 г. При договарянето на цесията е отразено, че договорът от 17 септември 2003 г. е прекратен, без да е посочен документ, удостоверяващ този факт. Съгласно договора за цесия от аванса са приспаднати 500 хил. лв. и 221 286 лв. по фактури за изпълнени строително-монтажни работи, издадени от фирмата за други обекти. От това следва, че авансът не е усвоен по предназначение, посочват одиторите. Към 30 юни 2009 г. пътната агенция все още не може да си прибере от изпълнителя 226 547 лв. За одитирания период не са предприети управленски действия за уреждане на вземането на АПИ от изпълнителя, е посочено в доклада на Сметната палата. Случаят е предаден на прокуратурата.

ОТ: http://dnevnik.bg/

Препоръки на Сметната палата към шефа на пътната агенция
- да предприеме действия за връщане на платени аванси, чиито срокове на изтичане са изтекли
- да се анализират причините за спиране на работата на обекти и да се предприемат действия за тяхното завършване или да се прекратят договорите
- да се приемат критерии за ред при изплащане на просрочените задължения
- да се създаде структурно звено за инвеститрски контрол
Препоръките към председателя на управителния съвет на агенцията са общо 11.  От АПИ засега отказват официален коментар по одита.
 


 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional