Свободата днес и тук 13 Юни 2024  
Начало
  
  Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага - Дон Кихот Свободата, брат, е нещо изключително - Джендема  
 

Скан­да­ли­те за­ра­ди под­слуш­ва­не са тра­ди­ция

« назад   коментари   Изпечатай   Изпрати на приятел   
Български хелзингски комитет

От на­ча­ло­то на про­ме­ни­те у нас пре­ди 18 го­ди­ни пе­рио­дич­но из­бух­ват скан­да­ли за­ра­ди неп­ра­во­мер­но под­слуш­ва­не на по­ли­ти­ции жур­на­лис­ти. Те бел­яза­ха ман­да­ти­те на всич­ки пра­ви­телс­тва.

 

1992 г. - през сеп­тем­ври но­воиз­бра­ният пред­се­да­тел на ВС на БСП Жан Ви­де­нов раз­глас­ява, че пар­тий­на­та цен­тра­ла на "По­зи­та­но" 20 се под­слуш­ва. Спо­ред не­го в стая­та му има т. нар. ус­трой­ства "уши". По то­ва вре­ме на власт е СДС, а ми­нис­тър на вът­реш­ни­те ра­бо­ти - Йор­дан Со­ко­лов. Той вед­на­га раз­по­реж­да про­вер­ка на сгра­да­та, но спо­ме­на­ти­те от Ви­де­нов ус­трой­ства не са от­кри­ти.

 

1994 г. - пар­ла­мен­тар­на­та ко­ми­сия "Кру­ле­ва" пуб­ли­ку­ва док­лад, спо­ред кой­то Ах­мед До­ган, Ше­ри­фе Мус­та­фа и дру­ги ли­де­ри на ДПС са би­ли под­слуш­ва­ни през есе­нта на 1992 г. по на­реж­да­не на вът­реш­ния ми­нис­тър Йор­дан Со­ко­лов. Под­слуш­ва­не­то ста­ва­ло чрез те­ле­фо­на на Мех­мед Те­фик, сви­де­тел по "оня спи­сък". Ин­фор­ма­ция­та по-къс­но е пот­вър­де­на от вът­реш­ния ми­нис­тър в ка­би­не­та на Лю­бен Бе­ров - Вик­тор Ми­хай­лов.

 

1994 г. - приет е пър­вият За­кон за спе­циал­ни­те ра­зуз­на­ва­тел­ни средс­тва (СРС).

 

2001 г. - бив­шият на­чал­ник на Воен­на­та про­ку­ра­ту­ра Лил­ко Йо­цов по­да­ва жал­ба, че е бил под­слуш­ван през 1994 г. по вре­ме на слу­жеб­но­то пра­ви­телс­тво на Ре­не­та Ин­джо­ва по на­реж­да­не на ми­нис­тъ­ра на вът­реш­ни­те ра­бо­ти в не­го Чав­дар Чер­вен­ков.

 

1996 г. - пред­се­да­телят на НИС на опо­зи­цион­ни­я СДС Ива­н Кос­тов се оп­лак­ва, че по вре­ме на пре­зи­дент­ски­те из­бо­ри през есе­нта на 1996 г. са на­ме­ре­ни два “б­ръм­ба­ра” в цен­тра­ла­та на СДС. Еди­ния­т е бил в стая­та на глав­ния ре­дак­тор на в. “Де­мок­ра­ция”, а дру­гият - на ета­жа, къ­де­то е не­го­вият ка­би­нет. Опо­зи­ция­та ис­ка обясне­ние от вът­реш­ния ми­нис­тър - со­циа­лис­та Ни­ко­лай Доб­рев.

 

1997 г. - приет е нов За­кон за СРС.

 

1998 г. - през сеп­тем­ври е на­ме­ре­но под­слуш­ва­тел­но ус­трой­ство в мел­ни­ца, еди­н от собс­тве­ни­ци­те на коя­то е де­пу­та­тът от СДС Тео­до­сий Си­мео­нов, по-къс­но ста­нал ми­нис­тър на пра­во­съ­дие­то.

 

2000 г. - бив­шият вът­ре­шен ми­нис­тър Бо­го­мил Бо­нев заяв­ява, че през 1998 г. ген. Ата­на­со­в ис­кал от не­го да под­пи­ше на­реж­да­не за под­слуш­ва­не на Ан­дрей Рай­чев.

 

2000 г. - де­пу­та­тът Ди­ми­тър Лу­джев об­вин­ява пре­мие­ра Ива­н Кос­тов, че по не­го­во на­реж­да­не ше­фът на НСС ген. Ата­на­с Ата­на­со­в, се­га де­пу­тат от ДСБ, е под­слуш­вал 43 опо­зи­цион­ни по­ли­ти­ци и жур­на­лис­ти. Цел­та е би­ла да се съ­бе­рат ком­про­ма­ти сре­щу те­зи ли­ца.

 

2000 г. - на 28 юли в до­ма на глав­ния про­ку­рор Ни­ко­ла Фил­чев са от­кри­ти под­слуш­ва­тел­ни ус­трой­ства. Мик­ро­фо­ни­те са би­ли свър­за­ни с цен­тра­ла, ин­ста­ли­ра­на в до­ма на пол­ков­ник о. р. Пла­мен Ар­сов, бивш слу­жи­тел на СО­ТИ. Ар­сов и бив­шият на­чал­ник на СО­ТИ Све­то­зар Спа­сов са аре­сту­ва­ни. Де­ло­то още не е прик­лю­чи­ло. Под­съ­ди­ми­те не се приз­на­ват за ви­нов­ни. Спо­ред някои дан­ни в пре­са­та, та­ка “о­бо­руд­ва­ни­” са 700 жи­ли­ща в Со­фия и об­що 3000 в стра­на­та.

 

2000 г. - на 24 ноем­ври про­ку­ро­рът Ни­ко­лай Чи­ри­пов, шеф на от­дел “Об­щ над­зор” във Вър­хов­на­та ад­ми­нис­тра­тив­на про­ку­ра­ту­ра и бивш пред­се­да­тел на Воен­на­та ко­ле­гия на Вър­хов­ния съд, пред­ставя във Вис­шия съ­де­бен съ­вет ка­се­ти със за­пи­си на под­слу­ша­ни раз­го­во­ри на ма­гис­тра­ти.

 

2001 г. - за­ло­вен е те­ле­фо­нен тех­ник, за­пис­вал раз­го­во­ри на по­ли­ти­ци в АТЦ 7. Ка­се­то­фо­ни­те би­ли мон­ти­ра­ни на 1 де­кем­ври 2000 г. и са де­мон­ти­ра­ни с аре­ста на тех­ни­ка в края на януа­ри 2001 г. Тех­ни­кът е об­явен от НСС за неин сът­руд­ник.

 

2002 г. - под­слуш­ван се ока­зва ми­нис­тъ­рът на пра­во­съ­дие­то в ка­би­не­та Си­меон Сак­ско­бур­ггот­ски Ан­тон Стан­ков. Обе­кт на раз­след­ва­не­то е по­ли­цаят Жив­ко Геор­гиев, но са за­се­че­ни не­го­ви раз­го­во­ри с ми­нис­тъ­ра. Под­слуш­ван е бил съ­що и ше­фът на моря­шкия син­ди­кат Пла­мен Си­мов. В ре­зул­тат на то­ва са за­пи­са­ни раз­го­во­ри­те му с Ед­вин Су­га­рев. Не­нуж­ни­те за­пи­си е трябва­ло да бъ­дат уни­що­же­ни в 10-дне­вен срок, но не са.

 

2002 г. - от сре­да­та на ок­том­ври до сре­да­та на ноем­ври е под­слуш­ван бив­шият шеф на кон­тра­ра­зуз­на­ва­не­то (НСС) Ата­на­с Ата­на­сов. Раз­ре­ше­ние­то е да­де­но в рам­ки­те на опе­ра­ци­я “Г­ном”. Под­слуш­ва­ни са съ­що и по­ли­ти­ци и жур­на­лис­ти. Твър­ди се, че сред тях са би­ли Пе­тър Стоя­нов, На­деж­да Ми­хай­ло­ва (то­га­ва ли­дер на СДС), Ли­ли Ма­рин­ко­ва, Ни­ко­лай Ба­ре­ков и др.

 

2003 г. - по нас­тоя­ва­не на МВР са нап­ра­ве­ни про­ме­ни в за­ко­на за СРС - раз­ре­ша­ва се из­пол­зва­не­то им със за­по­вед на ми­нис­тъ­ра без пред­ва­ри­тел­но раз­ре­ше­ние от съ­да, ко­га­то има опа­снос­т за на­цио­нал­на­та си­гур­ност. Съ­дът трябва да се произ­не­се по за­по­вед­та на ми­нис­тъ­ра до 24 ча­са.

 

2005 г. - проект на про­ку­ра­ту­ра­та за За­кон за бор­ба­та с ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­ност пред­ла­га все­ки от­де­лен слу­чай, при кой­то раз­след­ва­щи­те из­пол­зват СРС, да бъ­де впис­ван в цен­тра­лен ре­гис­тър към Вър­хов­на­та ка­са­цион­на про­ку­ра­ту­ра. По­ли­цаи­те и сле­до­ва­те­ли­те, кои­то има­т раз­ре­ше­ние или на­реж­да­не да пол­зват под­слуш­ва­тел­ни ус­трой­ства, трябва до 72 ча­са да го пред­ставят за впис­ва­не. До­се­га то­зи за­ко­ноп­роект не е приет.

 

2007 г. - пред­се­да­телят на стач­ния ко­ми­тет в ин­сти­ту­та “Пи­ро­гов­” д-р Кръс­тьо Пен­чев е ули­че­н от за­пис, че да­вал съ­ве­ти на Ми­тьо Очи­те как да се дър­жи, за да бъ­де ос­ви­де­телс­тван ка­то теж­ко бо­лен. МВР не да­ва прием­ли­во об­ясне­ние да­ли за­пи­сът е нап­ра­вен със СРС и ако е та­ка, за­що не е из­пол­зван в съ­да или уни­що­же­н в сро­ка, пред­ви­ден от за­ко­на.

 

2007 г. - бив­шият слу­жи­тел на НСО Ни­ко­лай Мар­ков заяв­ява пред пар­ла­мен­тар­на­та ко­ми­сия по вът­реш­на си­гур­ност и об­щес­твен ред, че служ­ба­та се за­ни­ма­ва със сле­де­не и под­слуш­ва­не на по­ли­ти­ци. Съб­ра­на­та ин­фор­ма­ция се пол­зва­ла от дър­жав­ният гла­ва.

 

Про­вер­ка на глав­ния про­ку­рор Ни­ко­ла Фил­чев от 2001 г. по­каз­ва, че от 10 034 слу­чая на под­слуш­ва­не със СРС за 1999 и 2000 г. за нуж­ди­те на съ­да са из­пол­зва­ни 267 слу­чая или по-мал­ко от 3 про­цен­та. От тях са­мо 100 са влез­ли ка­то до­ка­за­телс­тво в съ­деб­на­та за­ла.

От: http://www.bghelsinki.org/ 


 
Отказът на президента Плевнелиев да се кандидатира за втори мнадат е:
  резултати


Бюлетин

Въведете вашия имейл адрес за да получавате по-важните неща от Svobodata.com.
Svobodata.com не носи отговорност за съдържанието и авторските права на препечатани статии - като винаги посочва име на автор и линк на първоначалната публикация.Подкрепете Откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор Сотир Цацаров, с което се иска започването на наказателно производство срещу лицето Сергей Дмитриевич Станишев, бивш министър-председател на България, заради причинени от негови действия или бездействия щети в размер на милиарди лева. Можете да изразите подкрепата си чрез петиция на адрес: http://www.peticiq.com/otkrito_pismo_sugarev Story of StuffПодкрепете този сайт

Red House Sofia
Valid XHTML 1.0 Transitional